پوشش کامل خدمات پرداخت های ارزی دانشجویی و سرعت بالای همه خدمات به ویژه انتقال پول به خارج، هیچ دغدغه مالی برام نذاشته.

"مریم، دانشجو در لندن"