دسیما پی هر آنچه که به واسطه فعالیتم در عرصه پرداخت های بین المللی نیاز دارم را در خودش جای داده؛ این قابل تقدیره

"دکتر خسروی"