مهمترین دلیلی که دسیما پی رو انتخاب کردم، سرعت عمل بود؛ در دسیما پی با هیچ بهانه ای روبرو نمیشید.

"مدیر شرکت تجارت سبز" شرکت هاله